VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES

Thể lệ gửi đăng bài Tạp chí Khoa học giáo dục

Tạp chí Khoa học Giáo dục là tạp chí của ngành Giáo dục - Ðào tạo do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam quản lí. Ðối tượng phục vụ chủ yếu của Tạp chí là các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lí giáo dục - đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên, sinh viên... cả nước.

Nội dung chủ yếu của Tạp chí gồm các bài về: Những chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước về giáo dục; những kết quả nghiên cứu về giáo dục; kinh nghiệm thực tiễn phát triển giáo dục; các ý kiến trao đổi về những vấn đề thời sự của giáo dục; những thông tin về giáo dục nước ngoài. Bài đăng trên Tạp chí được tính điểm công trình khoa học (tối đa 1 điểm).

Tạp chí Khoa học Giáo dục được xuất bản 1 tháng /1 số, khổ 19x27, 64 trang, giá bán 19.000 đồng.

Ðể nâng cao chất lượng và hình thức theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với thông lệ khoa học quốc tế, Tạp chí rất mong các cộng tác viên gửi bài theo đúng thể lệ sau:

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Giáo dục đề nghị không gửi đăng trên các sách, báo, tạp chí khác.

2. Bài gửi đăng cần được đánh máy vi tính trên một mặt giấy (khổ A4, co chữ 14). Bài viết không quá 5000 từ, dùng font chữ unicode (chuẩn quốc gia). Bài viết cần được gửi kèm theo đĩa mềm hoặc gửi qua e-mail của Tạp chí.

3. Tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên vẹn, không phiên âm sang tiếng Việt. Cuối bài cần có tóm tắt bằng Tiếng Việt (khoảng 150 từ).

4. Các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, không in nghiêng.

5. Tài liệu tham khảo để ở cuối bài có đánh số theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu tham khảo (in nghiêng), tên nhà xuất bản, nơi xuất bản.
Thí dụ: Lê Văn Giạng, 2001, Những vấn đề lí luận cơ bản của khoa học giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

6. Họ, tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tên bài

7. Bài không sử dụng, Tòa soạn xin phép không trả lại bản thảo

8. Bài viết xin gửi về Tòa soạn theo địa chỉ: Tạp chí Khoa học Giáo dục, 101, Trần Hưng Ðạo, Hà Nội. Tel: (04) 39423488; (04) 39422314; E- mail: tapchikhgd@yahoo.com