VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 128

Link tiếng anh | Mục lục

Nghiên Cứu:
Nguyễn Thị Thúy Dung. Cách ứng phó với Stress của cán bộ quản lí giáo dục

 Hoạt động quản lí giáo dục là hoạt động trí tuệ đầy áp lực, có thể gây nên stress cho cán bộ quản lí. Bài viết trình bày kết quả khảo sát về thực trạng và hiệu quả các cách ứng phó với stress của cán bộ quản lí giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính, tuổi tác, thâm niên quản lí và loại trường là các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn cách ứng phó với stress của họ. Kết quả khảo sát có thể sử dụng để tuyên truyền và hướng dẫn cho cán bộ quản lí giáo dục về cách ứng phó với stress hiệu quả trong quá trình đảm nhiệm công tác quản lí.

Từ khóa:

Mua bài
Phạm Thị Lan Phượng. Một số khái niệm then chốt trong nghiên cứu về sự phù hợp của giáo dục đại học đối với thế giới việc làm

 Cùng với sự mở rộng quy mô giáo dục đại học diễn ra trên toàn thế giới từ nửa sau của thế kỉ XX cho đến nay, vấn đề việc làm của sinh viên tốt nghiệp đã thu hút sự quan tâm của giới học giả cũng như các nhà làm chính sách. Bài viết hệ thống lại các khái niệm then chốt trong chủ đề nghiên cứu về sự phù hợp của giáo dục đại học đối với thế giới việc làm, bao gồm: Sơ lược về quá trình phát triển của chủ đề để biết được vị trí của nó trong lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục đại học; Phân tích các khái niệm và cách hiểu của những khái niệm này trong lĩnh vực nghiên cứu; Liên hệ về cách sử dụng các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu về sự phù hợp của giáo dục đại học đối với thế giới việc làm tại Việt Nam và khuyến cáo về sử dụng các khái niệm này. 

Từ khóa:

Mua bài
Trần Quang Huy; Phạm Thị Bích Ngọc. Học hỏi của tổ chức trong bối cảnh tự chủ đại học tại Việt Nam

 Học hỏi của tổ chức là một trong các yếu tố quan trọng để trường đại học phát triển bền vững theo đúng định hướng chiến lược của nhà trường. Bài viết phân tích bản chất quá trình học hỏi của tổ chức trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học theo định hướng tự chủ tại Việt Nam. Theo tác giả, trước bối cảnh tự chủ, việc thúc đẩy học hỏi của tổ chức trong các trường đại học là giải pháp quan trọng giúp phát huy tối đa nguồn lực tri thức của các cán bộ quản lí, giảng viên vào hoạt động của nhà trường, từ đó cải thiện kết quả hoạt động nói chung và nâng cao chất lượng đào tạo nói riêng.

Từ khóa:

Mua bài