VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 136

Link tiếng anh | Mục lục

Nghiên Cứu:
Mục lục Tạp chí Khoa học giáo dục số 136

Từ khóa: Mục lục Tạp chí Khoa học giáo dục số 136

Mua bài
Trần Kiều. Nhìn lại quá trình gần 60 năm phát triển chương trình giáo dục phổ thông từ sau Cách mạng tháng Tám Tóm tắt: Bài viết tổng kết gần 60 năm phát triển chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám. Trong bài, tác giả phân tích và đánh giá các vấn đề về:1/Mục

Từ khóa: Trần Kiều. Nhìn lại quá trình gần 60 năm phát triển chương trình giáo dục phổ thông từ sau Cách mạng tháng TámChương trình; phát triển chương trình; giáo dục phổ thông.

Mua bài