VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES

Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục số 124

Link tiếng anh | Mục lục

Nghiên Cứu:
Trần Kiều: Vấn đề mô hình hóa trong chương trình sách giáo khoa môn Toán phổ thông

   Bài viết đề cập đến vấn đề mô hình hóa trong chương trình sách giáo khoa môn Toán ở trường phổ thông. Theo tác giả, HS hoàn toàn có thể tham gia vào quá trình mô hình hóa nếu xây dựng được những tình huống phù hợp và tích hợp mô hình hóa trong quá trình dạy học. Thông qua đó, có thể phát triển ở HS năng lực giải quyết vấn đề và xây dựng mô hình toán học phù hợp với thực tế. Trong bài, tác giả cũng đề xuất một số biện pháp tăng cường liên hệ toán học với thực tiễn, lồng ghép phương pháp mô hình hóa nhằm hỗ trợ GV trong dạy học tích hợp, liên môn. Trong bối cảnh CT giáo dục phổ thông đang tiếp cận theo hướng phát triển năng lực HS thì việc tạo cơ hội cho GV và HS xây dựng các mô hình toán học phục vụ cho quá trình dạy học toán là một việc làm rất có ý nghĩa.

Từ khóa: Vấn đề mô hình hóa trong chương trình sách giáo khoa môn Toán phổ thông

Mua bài